Bài văn khấn cúng lễ Tam Toà Thánh Mẫu (Thiên Tiên, Thượng Ngàn, Thoải Cung)

Bài Văn cúng khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng – Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế. more »

Bài văn khấn cúng lễ Tạ năm mới (lễ Hòa Vàng)

le-phat Theo truyền thống xưa, lễ Tạ năm mới được tiến hành khi kết thúc Tết, còn gọi là lễ Hoá Vàng. Ý nghĩa: Theo truyền thống xưa, lễ Tạ năm mới được tiến hành khi kết thúc Tết, còn gọi là lễ Hoá Vàng được tiến hành vào ngày mồng ba Tết hoặc ngày khai more »

Lễ – Lễ Hội Việt Nam – Văn Hóa Việt Nam – Văn Hóa Dân Gian